avangard-pressa.ru

Lt;question1> Азаматтардың ҚР-да тіркелген діни бірлестіктердің атынан діни ілімді таратуға бағытталған қызметі - Философия

миссионерлік

зиялы

құдіретті
зайырлы

мәдениетті

Ригведа –

басшы дін қызметшілері айтатын мантра-гимндер

көмекші дін қызметшілеріне арналған мантралар

удгатри әнші дін қызметшілері қайталайтын мантралар

дұғалар-мантралардың жинағы.

тарихи оқиғалар жинағы

Lt;question1> Ежелгі Греция және Рим діндерінде күн жарығының құдайы кім?

Аполон

Дионис
Гея
Арес
Уран

Lt;question1> Америкада «Иегованың куәларі» деген секта қай ғасырда қалыптасты?

ХІХ ғ.2-ші жартысында

ХІХ ғ. 1-ші жартысында

ХХ ғ. 2-ші жартысында

ХХ ғ. 1-ші жартысында

ХХІ ғ. 1-ші жартысында

Дүниетаным типтерінің тарихи тізбегі:

аңыз, дін, философия

миф,ритуал

сиқыр,магия

аңыз,сиқыр

Lt;question1> Дүниетанымның мүлтіксіз сенуді талап ететін типі

дін

аксиология

мифология

философия

онтология

Lt;question1> Дүниеге діннен арылған зиялы көзқарас қай дәуірдің философиясына тән?

Ағартушылық

Ежелгі Үнді

Қайта өрлеу

Жаңа заман

Антикалық

Lt;question1> «Таза ақылға сын» еңбегін жазған кім?

Кант

Гегель

Фихте

Маркс

Шеллинг

Lt;question1> Қытай мемлекетін заң арқылы басқаруды ұсынған философиялық мектеп қалай аталады?

Легизм

Даосизм

Есімдер мектеб

Алғашқы буддизм

Жайнизм

Lt;question1> «Анимизм», «тотемизм» кімнің еңбегінде жақсы танылған?

Э. Тайлор

Г.Морган

Ф.Энгельс

Лукреций Кар

Г.Чайлд

Діни – көзқарастарды жинақтаған «De preedestinatione» еңбегінің

Авторы кім?

variant>Эриугена

Бруно

Аристотель

Бэкон

Сократ

Дін мен діни сананың бірінші негізгі функциясы – …

иллюзорлық-компенсаторлық

культты атқару

тәрбиелік

саяси

интегративті, біріктіруші

Lt;question1> «Дін – дегеніміз жүрексіз әлемнің жүрегі» деп дін туралы осылайша пікір түйген төмендегілердің қайсысы?

Маркс

Христос

Мұхаммед

Ницше

Абай

Lt;question1> Дін термині латынша «религия» деп жазылады. Оның мағынасы қандай?

тақуа, қасиеттілік

ғылым

саясат

өнер

құқық

Канон-

құдай рухымен жазылған жазбалар деп мойындалған кітаптар жинағы

көне славяндық діни жазбалар жинағы

құдай рухымен жазылған барлық қасиетті кітаптар жинағы

еврейлерге түскен діни кітаптар жинағы

он екі пайғамбар жазып қалдырған кітаптар жинағы

Lt;question1> Ислам догматтарын рационалды талқылауды алға қойған бағыт

Қалам

Батыс перепатетизмі

Шығыс перепатетизмі

Таза бауырластар

Суфизм

Lt;question1> Құдайға мистикалық жолмен жетуді ұсынған бағыт

Суфизм

Таза бауырластар

Шығыс перепатетизмі

Батыс перепатетизмі

Қалам

Суфийдің Құдайға жетудегі соңғы жолы –

хақиқат

шариғат

тариқат

қалам

аят

Lt;question1> Әл-Фараби философиясы бойынша қоғамдық құрылымның идеалы

Қайырымды қала

Бостандық қаласы

Күн қаласы

Утопия

Қажетті қала